Menu
Dnes má meniny: Jana Zajtra: Tichomír

Rozhovor náčelníka MSP Doporučený

Čo je vo vašej kompetencii náčelníka a ako vyzerá váš bežný deň?

Činnosť príslušníkov mestskej polície vrátane náčelníka je vymedzená zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Riadenie, kontrola a organizácia práce je základným pilierom funkčnosti takej organizačnej zložky ako mestská polícia je. Mojou úlohou je okrem iného spracovávať správy, hlásenia pre nadriadeného o činnosti mestskej polície, spolupracovať s príslušným riaditeľom obvodného oddelenia, zabezpečovať výcvik a školenie príslušníkov a veľa ďalších činností, ktorými sa zabezpečuje plynulý chod mestskej polície. Denne vyhodnocujeme plnenie úloh, výsledky práce jednotlivých hliadok, kamerový záznamy, problémové lokality v meste a prioritne do týchto sú vysielané hliadky, návrhy, pripomienky a sťažnosti občanov.

Ako hodnotíte súčasný stav mestskej polície?

Po nastúpení do funkcie náčelníka bolo mojou prioritou doplniť chýbajúci počet príslušníkov a následne navýšiť počet systemizovaných miest. V súčasnej dobe je zo strany občanov absolútny nezáujem o tento druh práce resp. ak aj uchádzač prejaví záujem o prácu nesplní kritéria pre prijatie. Preto mi dovoľte vyzvať tých, korí sa doposiaľ nerozhodli pre zamestnanie dvere na mestskej polícii majú otvorené.

Čo cítite ako najpálčivejší problém v meste očami mestskej polície?

Problémom sú nezodpovední občania, ktorí nerešpektujú žiadne zákonmi stanovené pravidlá. Psy bez vôdzky a zanechané exkrementy toto je jeden z výrazných problémov dnešnej doby v meste. Prijaté opatrenia majú svoj význam, ale v tomto prípade spolupráca občanov s políciou je viacej ako na mieste.

Aké priestupky riešite v Hlohovci najčastejšie?

Najviac priestupkov 453 sme zistili za porušenie zákona č. 8/2009 o cestnej premávke v znení neskorších predpisov § 25 ods. 1 písm. o) / na platenom parkovisku ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie /.

Jedným z problémov je určite i parkovanie bezohľadných vodičov. Ako tento problém rieši mestská polícia?

Nájsť parkovacie miesto a zaparkovať motorové vozidlo začína byť celospoločenským problémom. Určite však nemôžu vodiči motorových vozidiel toto zneužívať a parkovať všade, kde im to vyhovuje. Prevencia v tomto smere je neúčinná, pretože ak niekto vozidlo parkuje na trávniku, na mieste s vyhradeným státím alebo bezdôvodne v pešej zóne nekoná z nedbanlivosti. Pre zaujímavosť v roku 2017 sme riešili za parkovanie na trávniku 126 vodičov, na mieste s vyhradeným státím (sem zaraďujeme aj vyhradené parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím) 85 vodičov a v pešej zóne 36 vodičov.

Sú Hlohovčania ochotní spolupracovať s políciou, komunikovať a pomáhať vám pri práci?

Spolupráca s občianskou verejnosťou významne prispieva k činnosti mestskej polície. Informácie poskytnuté v akejkoľvek forme výrazne prispievajú k zisteniu páchateľov priestupkov prípadne inej protiprávnej činnosti (vandalizmus, poškodzovanie a pod.).

Máte od ľudí aj spätnú väzbu v podobe poďakovaní či sťažností?

Pomôcť občanovi v nepredvídateľnej situácii je pre príslušníkov mestskej polície nielen zákonnou ale hlavne morálnou povinnosťou. Samozrejme občania citlivo vnímajú prístup príslušníkov pri riešení oznámených udalostí. Spätnou väzbou občana na prácu príslušníka je spokojnosť a vo viacerých prípadoch túto občania prejavili poďakovaním či už osobne alebo listom. Viackrát som si sám sebe povedal „bárs by takýchto poďakovaní bolo čo najviac“, svedčí to o tom, že prijaté opatrenia sú správne. Bohužiaľ, sú prípady kedy príslušníci svojim prístupom alebo chovaním dajú podnet občanovi k sťažnosti a ak je táto opodstatnená aj prijatiu opatrení.  

Ako pomáhajú pri vašej práci kamerové systémy nainštalované v meste?

Kamerový monitorovací systém je v súčasnej dobe dôležitým technickým prostriedkom využívaným, tak v činnosti mestských polícii ako aj Policajného zboru. Je náhradou ľudského faktora v lokalitách, kde sa nepodarilo priamym výkonom služby eliminovať protiprávnu činnosť. V druhom polroku roka 2017 pribudli ďalšie 2 kamery (k monitorovaniu okolia kaštieľa a v mestskej časti Šulekovo na ul. Šulekovej) a v súčasnej dobe mesto Hlohovec monitoruje 21 kamier. Ďalej prebehla rozsiahla rekonštrukcia kamerového systému (výmena softvéru zn. avigilon, retranslačných zariadení na prenos signálu, kabeláže a analógových kamier za nové IP kamery), čím sa z výšila kvalita obrazu na monitore a možnosť jednoduchšej identifikácie osôb, ktoré páchajú protiprávnu činnosť.

Môžete spomenúť nejaký konkrétny prípad, kedy vám kamery pomohli?

Vo viacerých prípadoch kamery pomohli k identifikácii osôb a vozidiel. Konkrétne môžem uviesť vývoz odpadu k bráne zberného dvora mimo prevádzkových hodín (aj nebezpečného). V roku 2017 sme zaevidovali 62 priestupkov za porušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Hlohovec č. 165/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec. Páchateľmi priestupkov boli prevažne občania z okolitých obcí, čo ovplyvňuje nárast finančných prostriedkov za odvoz odpadu pre Mesto Hlohovec.

Máme začiatok nového roka, no vráťme sa ešte k minulému. Aký bol z pohľadu mestskej polície?

Z môjho pohľadu bol náročný. Okrem základných úloh sme sa podieľali na opatreniach pri rôznych verejných, kultúrnych a športových podujatiach. Opatrenia sme zamerali na kontrolu verejného poriadku (zámocká záhrada, park na ul. Dilongovej), kontrolu majiteľov psov, vývozu odpadu na iné než na to určené miesta, parkovaniu na chodníkoch a pod, pričom sme za porušenie vymedzených zákonov riešili celkovo 1725 priestupkov (z toho v blokovom konaní 1467 priestupcov a napomenutím 152).

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Tak ako je už hore spomenuté bez spolupráce s občanmi a bez kvalitného technického vybavenia sa v súčasnej dobe práca príslušníka mestskej polície (a nielen mestskej polície) míňa akýmkoľvek účinkom. Z uvedeného dôvodu pokračovať v spolupráci s miestnymi organizáciami dôchodcov, preventívnych aktivitách na školách a občanmi, ktorí prejavili záujem spolupodieľať sa na bezpečnom živote v meste. Po technickej stránke vybudovať kamery, na ktoré bola spracovaná projektová dokumentácia prioritne park na ul. Dilongovej, ktorý býva pravidelne terčom vandalov (poškodzovanie zariadenia parku). Na záver by som aj keď neskôr o to srdečnejšie zaželal všetkým obyvateľom Hlohovca v Novom roku zdravie, šťastie, pokoj.

Napíšte komentár

návrat hore

Fraštacké noviny

  • Dvojtýždenník o živote v Hlohovci a okolí.

  Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu vydavateľa je zakázané.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.