Menu
Dnes má meniny: Ľuboslav(a) Zajtra: Matúš

Tak, ako to je s hádzanou na Slovensku? Doporučený

Miesto kandidatúry súčasného šéfa Slovenského zväzu hádzanej by sa žiadalo jeho odstúpenie.

Nespokojnosť, neprehľadnosť, netransparentnosť, prešľapy a kiksy súčasného vedenia SZH, na ktoré začali kluby hádzanej na Slovensku v poslednej dobe reagovať, je na mieste. Prichádza výzva na odstúpenie prezidenta SZH z funkcie. Čo s tým teda?!

Na jednej strane krásne slová a úvahy súčasného pána prezidenta Slovenského zväzu hádzanej pána Jaroslava Holešu o tom, čo a ako sa im podarilo a ktorý  vo svojom “prejave" na webe SZH (dňa 11. 06.) oznámil svoju kandidatúru na prezidenta SZH. Celé to vyznieva až tak, že tieto slová majú opantať celú hádzanársku famíliu. Najmä teraz pred Konferenciou SZH. Nie všetci ľudia sú ale ovečky a toto nezhltnú. Pretože narastajúca nespokojnosť zo strany klubov a nielen ich, nenechala dlho čakať na reakciu na stav, ktorý v slovenskej hádzanej teraz je. Iniciatívou hádzanárskych klubov a krajských zväzov hádzanej SZH je aktuálne Výzva na odstúpenie súčasného prezidenta pána Jaroslava Holešu z funkcie prezidenta SZH. Podľa obsahu tejto výzvy je tohto skutočne dosť, čo sa žiada ako prvoradé na vysvetlenie, obhájenie a vyvodenie zodpovednosti za tento stav. Samozrejme, ešte predtým, ako dôjde ku Konferencii SZH.

Podľa tejto výzvy na odstúpenie prezidenta SZH z funkcie z pohľadu klubov je právo na ich strane. Určite v tom, aby sa zjednala náprava, dostalo sa riadneho relevantného vysvetlenia a niesla sa zodpovednosť. Koniec koncov takéto prešľapy v takomto rozsahu celé hádzanárske hnutie na Slovensku určite nepotrebuje. Tie dôsledky môžu byť katastrofálne. Možno sa tlačí otázka, kto a ako vlastne riadi Slovenský zväz hádzanej a prečo došlo k takejto situáciu a k takému stavu? Prinášame  v textovej podobe dôvody a prešľapy súčasného vedenia SZH z tejto výzvy a každý si môže urobiť svoj vlastný názor.

V Ý Z V A   N A   O D S T Ú P E N I E

___________________________________________________________________

 Vážený pán prezident Slovenského zväzu hádzanej,

Vzhľadom na súčasný stav v hádzanárskom hnutí a hlavne v dôsledku niekoľkých nejasných- priam až pochybných konaní, ktoré doteraz neboli vysvetlené, Vás pán Jaroslav Holeša, žiadame o odstúpenie z funkcie prezidenta Slovenského zväzu hádzanej. Našu výzvu opierame o nižšie uvedené skutočnosti, ktoré sú hlavnými dôvodmi tohoto kroku.

Povinnosti a porušenia prezidenta SZH

1. V zmysle Stanov SZH Čl. 7 bod 5.7. predkladanie správ o hospodárení Výkonnému výboru SZH, a to raz za 3 mesiace.

Do dnešného dňa Ste v žiadnej z relevantných foriem nepredložili a neinformovali členov Výkonného výboru SZH o hospodárení SZH, a to ani v takej forme (zápisnice), aby sa dalo k týmto správam opätovne nahliadnuť a hlavne vyhodnotiť hospodárenie SZH. Taktiež ani zo žiadnych verejne prístupných podkladov nie je zrejmé akým spôsobom sú využívané finančné zdroje z MŠVVŠ SR, ktoré každoročne SZH dostáva ako dotáciu na svoju činnosť.

- Prečo nie sú o tom záznamy a tieto správy nie sú v takej forme, aby sa dalo do nich nahliadnuť a hlavne kontrolovať hospodárenie SZH?

- Ako vlastne hospodári a nakladá s finančnými prostriedkami SZH?

 2. Neoprávnené poskytnutie pôžičky a zmluva na kontokorentný účet SZH

Podľa Čl. 7 bod. 6.1. Stanov SZH prezident  SZH nie je oprávnený bez schválenia VV SZH uzatvárať zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke. Napriek tomuto Ste v pozícii prezidenta SZH uzatvoril zmluvu o pôžičke, ktorú Ste podľa Vášho vyjadrenia poskytol ako súkromná osoba. Toto sa udialo bez akéhokoľvek zdôvodnenia potreby poskytnúť SZH pôžičku ako aj bez vopred udeleného súhlasu VV SZH. Neexistuje o tom samostatný relevantný záznam či zápisnica. Taktiež bez zdôvodnenia ako aj bez predchádzajúceho súhlasu VV SZH Ste uzatvoril v bankovej inštitúcii UniCredit Bank zmluvu o kontokorentom účte.

- Za akým účelom bolo potrebné zaťažovať SZH úverom a pôžičkou?

- Prečo Ste nežiadal ako prezident SZH súhlas k týmto krokom VV SZH?

3. Netransparentné postupovanie so Zmluvou č. 0725 2017 SŠSŠ o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu (so sumou 4 000 000 EUR) a Dodatkom č. 1 k tejto zmluve

Pred podpisom takejto významnej zmluvy s takouto čiastkou: 4 000 000 EUR malo predchádzať rozhodnutie a schválenie takejto zmluvy s finančným plnením nad 1 500 000 EUR Konferenciou SZH a to v zmysle Stanov SZH Čl. 6 bod 14.11.. Doposiaľ žiadna Konferencia SZH neodsúhlasila takúto zmluvu, resp. plnenie zo zmluvy, a preto jej podpis bol v rozpore so Stanovami SZH.

Zmluva nadobudla účinnosť 01.11.2017 na základe jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. SZH mal v zmysle zmluvy za povinnosť na svojom webovom sídle zverejniť logo (banner)  s presným textom a vyčíslenou sumou podľa Dodatku č. 1 k tejto zmluve nasledovným spôsobom: „Prijímateľ sa zaväzuje do 10 kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy umiestniť logo Poskytovateľa (ďalej len „Logo“) na svojom webovom sídle na mieste viditeľnom pri prvom načítaní úvodnej webovej stránky/hlavnej webovej stránky vo forme odkazu na adresu http://www.minedu.sk/register-poskytnutych-financnych-prostriedkov až do skončenia lehoty na použitie Prostriedkov. Prijímateľ uvádza Logo na viditeľnom mieste, samostatne a oddelene od loga ostatných partnerov alebo sponzorov a vo veľkosti zodpovedajúcej najmenej veľkosti loga ostatných partnerov alebo sponzorov; ak sú ich logá na webovom sídle Prijímateľa v rôznej veľkosti, Logo vo veľkosti zodpovedajúcej veľkosti najväčšieho z nich. Prijímateľ uvádza pod Logom obdobie a aktuálnu sumu Prostriedkov. Grafické znázornenie Loga je nasledovné:“

Upozorňujeme, že k dnešnému dňu - 07.06. 2018 je toto plnenie z dotknutej zmluvy porušené, z čoho plynie následne kontrola a sankcie pre prijímateľa, teda pre SZH.

- Prečo Ste hádzanársku verejnosť neinformoval o pridelení takého príspevku určeného na infraštruktúru – výstavbu tréningovej haly?

- Prečo Ste nesplnil povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na tento účel a vystavil tak SZH možným sankciám?

4. Výstavba tréningovej haly v Bratislave

Do dnešného dňa - 07.06. 2018 Ste riadne nevysvetlil a celému hnutiu neposkytol relevantné informácie ohľadom výstavby športovej haly v Bratislave. Neinformovali Ste VV SZH o zadaní na vypracovanie archit. štúdie na výstavbu tréningovej haly, za ktorú SZH zaplatil až 26 400 EUR. Žiadna z odborných komisií SZH sa nepodieľala na podkladoch pre zadanie tejto štúdie (urbanistické  a architektonické riešenie,  konštrukčné a technické riešenie, hľadisko pre 400 – 600 divákov, či iným vyhodnotením). Vrchol všetkého je, že zmluva o dielo podpísaná prezidentom SZH so zhotoviteľom archit. štúdie spol. FVA, s.r.o. Bratislava obsahuje v Predmete zmluvy  klauzulu, že táto tréningová hala bude umiestnená na pozemkoch parc. č. 15123/118, 15123/117, 15123/16, 15123/17, 15123/18, 15123/19, 15123/26 K.ú. Bratislava Nové mesto.

- Na základe akého rozhodnutia konkrétneho orgánu SZH a na základe akej zmluvy bolo dohodnuté, že táto tréningová hala bude stáť na týchto parcelách, ktorých vlastníkom je súkromná spoločnosť Dom športu, s.r.o., v zastúpení pána Ladislava Asványiho?

- Kto pripravoval podklady a následne odsúhlasoval podklady k verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa stavby tréningovej haly v hodnote 4 000 000 EUR a kapacitou hľadiska až 1674 divákov?

- Prečo nebolo realizované výberové konanie na lokalitu stavby a prečo neboli oslovené aj kluby či iné samosprávy, aby predložili svoje návrhy?

5. Zmluva (plnenie/vzťah) so Slovnaftom pre Slovnaft Handball Extraligu

Platný Reglement Slovnaft Handball Extraligy 2017/2018  Čl. 24 bodu 5.:

„Vprípade, že SZH samostatne alebo prostredníctvom tretích osôb predá reklamné práva, ktoré im boli uvoľnené na základe odst. 3 a 4, bude zisk rozdelený nasledovne:
30 % pripadá SZH

5 % pripadá Majstrovi SR

3 % pripadá klubu umiestnenom na 2. mieste v Majstrovstvách SR
2 % pripadá klubu umiestnenom na 3. mieste v Majstrovstvách SR
60 % pripadá na rozdelenie rovnakým dielom medzi všetky kluby, ktoré príslušný súťažný ročník dokončia.“

Vy, pán prezident SZH tvrdíte, že z výnosu tejto zmluvy, budú hradené náklady na rozhodcov Slovnaft Handball  Extraligy. Takže je tu rozpoluplná situácia, ktorú Ste Vy a ani riadiaci úsek súťaží SZH objektívne doteraz nevysvetlili a tak isto do dnešného dňa 07.06.2018 neupravili Reglement súťaže tak, aby napĺňal skutkovú podstatu Vašich vyjadrení.

- Z akej sumy budú prerozdeľované finančné prostriedky zo zisku za predaj reklamných práv na Slovnaft Handball Extraligu spoločnosti Slovnaft, a.s.?

- Aká je skutočnosť a ako bude SZH a riadiaci úsek pre súťaží SZH postupovať pri vyrovnávaní tohto záväzku voči klubom?

 6. Vrátenie zábezpek klubom, ktoré pôsobili v pohárových súťažiach EHF

Do dnešného dňa – 07.06. 2018 neboli klubom Slovnaft Handball Extraligy, ktoré pôsobili v rokoch 2016 a 2017 v európskych pohárových súťažiach vrátené finančné zábezpeky, ktoré určil SZH ako podmienku pre účasť v európskych pohároch. Dotknuté kluby (MŠK P. Bystrica, HKM Šaľa, HC Sporta Hlohovec, HK Agro Topoľčany, Tatran Prešov) síce zaplatili poplatok – zábezpeku na účet SZH, avšak tieto im po vypadnutí z pohárových súťaží mali byť zo strany SZH v plnej výške vrátené do 30 dní.

- Prečo do dnešného dňa neboli vrátené všetky finančné zábezpeky klubom?

- Kto konkrétne zodpovedá za tento protiprávny stav?

- Kedy a ako bude vyvodený disciplinárny postih voči konkrétnej osobe, ktorá za tento stav zodpovedá?

Dovolíme si poukázať na fakt, že kluby v prípade nesplnenia si svojich finančných povinností sú okamžite potrestané Disciplinárnou komisiou SZH, avšak v prípade porušenia si svojich povinností zo strany SZH nedochádza ani k potrestaniu ani k náprave tohto protiprávneho stavu.

 7. Poukázanie finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel športu mládeže na rok 2017 v zmysle § 69 ods. 5 písmeno a) Zákona č. 440/2015

Kluby majú podpísané zmluvy so SZH pre tento účel, no napriek tomu k finančnému plneniu zo strany SZH do dnešného dňa neprišlo. Po dotazoch klubov, kedy príde k tomuto finančnému plneniu, bolo odpoveďou spätné vyúčtovanie SZH voči klubom za odmeny pre rozhodcov – a to až od sezóny 2014/2015.

- Akým spôsobom SZH vyúčtoval prerozdelenie príspevku na mládež za rok 2017 poskytovateľovi, ktorým je  MŠVVŠ SR?

- Z akého dôvodu doteraz neprišli tieto finančné prostriedky na kluby, ktoré majú na to zákonný nárok?

- Kto je zodpovedný za tento stav?

 8. Odmeny pre tímy v Slovenskom pohári a v Česko – Slovenskom pohári

 Rozpisu k Česko-slovenskému poháru mužov 2016 a 2017 mal SZH vyplatiť finančné odmeny za umiestnenie, ale tento záväzok voči  klubom do dnešného dňa - 07.0.6. 2018 nesplnil. Podľa Rozpisu k Slovenskému poháru mužov a žien 2015/2016 a 2016/2017 mal SZH vyplatiť  finančné odmeny za umiestnenie, ale tento záväzok voči  klubom do dnešného dňa - 07.06.2018 nesplnil.

- Prečo doteraz neprišlo k vyplateniu týchto odmien a kto je za tento stav zodpovedný?

Vážený pán prezident SZH, toto je len časť pochybných operácií z Vašej strany v hádzanárskom hnutí, v ktorom Ste štatutár a zodpovedná osoba. Okrem toho, zostávajú nezodpovedané aj ďalšie témy a záležitosti:

 • · Doteraz nebolo poskytnuté relevantné samostatné vyúčtovanie MS kadetiek 2016 v Bratislave. Prečo?
 • · Doteraz nebolo poskytnuté relevantné samostatné vyúčtovanie ME kadetiek 2017 v Michalovciach. Prečo?
 • · Aké bolo vyúčtovanie všetkých nákladov na Regionálne centrá hádzanej za rok 2017 a aké sú výsledky ich činnosti?
 • · Akým spôsobom prebiehali výberové konania na obsadenie všetkých pozícií v Regionálnych centrách?
 • · Doteraz nie je zverejnený samostatný podrobný rozpočet na Regionálne centrá hádzanej na rok 2017 a 2018. Prečo?
 • · Rozhodnutia o odvolávaní a vymenovávaní reprezentačných trénerov, schvaľovanie odmien reprezentačným trénerom, kontrola nákladov na reprezentačné tímy. Kde a aké sú o tom záznamy?
 • · Prečo neboli zverejnené kritériá výberu na reprezentačných trénerov – aké boli realizácie výberových konaní?
 • · Neprehľadné výberové konanie vo veci dodávateľa na športové oblečenie pre reprezentačné tímy so športovou zn. PENALTY. Aký je súčasný stav?
 • · Za zlyhanie možno považovať neúspešný projekt pre Česko – Slovenskú ligu hádzanárov v spolupráci s Českým zväzom hádzanej.

 Od roku 2010, kedy Ste sa stal prezidentom SZH je hospodárenie SZH neprehľadné, netransparentné, nekontrolované žiadnym z orgánov SZH. Za posledné roky síce narastá výška dotácie pre SZH zo strany MŠVVŠ SR (z necelých 700 000 EUR v roku 2011 postupne na 1 468 172 EUR v roku 2018), avšak napriek tomuto, hádzanárske hnutie zaznamenáva úbytok klubov, družstiev v súťažiach, neskoro sú vyplácané odmeny pre rozhodcov a to aj s neprehľadným vyúčtovaním klubom, odmeny pre realizačné tímy reprezentácií a hráčov / hráčok SR, krajské zväzy hádzanej pracujú s poddimenzovanými finančnými možnosťami, ktoré im SZH poskytuje. Kluby, ktoré v skutočnosti robia tú hádzanú na Slovensku, majú jediné právo, a to zaplatiť a hlavne na čas voči SZH všetko, o čom exekutíva SZH rozhodne. Pokiaľ sa tak nestane, prichádzajú voči klubom len ultimáta a sankcie.

So súčasným stavom hádzanej na Slovensku sme výrazne nespokojní a za tento stav viníme v prvom rade prezidenta SZH - Vás pán Jaroslav Holeša, ktorý mal a má Stanovami SZH a Konferenciou SZH zverené kompetencie, práva a povinnosti. Týmto žiadame, aby Ste odstúpil zo svojej funkcie prezidenta SZH, nakoľko do dnešného dňa Ste nevedel relevantným spôsobom vysvetliť svoje hore uvedené konanie vo funkcii prezidenta SZH, ktorým Ste zásadne viackrát porušil Stanovy SZH ako aj Zákon o športe.

 Keďže nepochybne došlo k porušeniu Stanov SZH a Zákona  o športe ako aj iných zákonných ustanovení, budeme o týchto záležitostiach informovať inštitúcie, ktoré majú zákonné právo a povinnosť tieto skutočnosti prešetriť, čo môže vyústiť k strate štatútu uznaného národného športové zväzu a následne k finančným sankciám zo strany MŠVVŠ SR.

Pozn.:K tejto výzve prislúcha aj Podpisová listina k výzve na odstúpenie, ktorú redakcia nezverejňuje. Táto výzva bola poskytnutá vzniknutou iniciatívou hádzanárskych klubov a krajských zväzov  hádzanej SZH.

1 komentár

 • Juraj Hudák, Hádzanársky klub PPS DETVA.

  Súhlasím s textom a podporujem iniciátorou.

  Napísal(a) Juraj Hudák, Hádzanársky klub PPS DETVA. sobota, 23. jún 2018, 11:47 Odkaz na komentáre

Napíšte komentár

návrat hore

Fraštacké noviny

 • Dvojtýždenník o živote v Hlohovci a okolí.

  Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Akékoľvek rozmnožovanie časti alebo celku textov, fotografií akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu vydavateľa je zakázané.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.